ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ

Lao Front For National Development

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງສູນກາງ

ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ

ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການ ສນຊ:

ກ. ທີ່ຕັ້ງ:
ຫ້ອງການສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງຫນຶ່ງໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ; ມີຖານະເທົ່າທຽມກັບຫ້ອງການຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ.
ຂ. ພາລະບົດບາດຂອງຫ້ອງການ:
1). ເປັນເສນາທິການໂດຍກົງ ແລະ ຮອບດ້ານ ໃຫ້ປະທານ, ຮອງປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ;
2). ປະສານສົມທົບກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫນ້າທີ່ວຽກງານຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການຊີ້ນໍາຂອງຂັ້ນເທິງ;
3). ຄຸ້ມຄອງ, ສໍາເນົາ ແລະ ເກັບມ້ຽນບັນດາເອກະສານ, ນິຕິກໍາທຸກປະເພດພ້ອມທັງຮັກສາຄວາມລັບເອກະສານທີ່ສໍາຄັນ.
ຄ. ຫນ້າທີ່ຂອງຫ້ອງການ
1). ສະຫລຸບສັງລວມສະພາບການ, ສ້າງແຜນການ ແລະ ໂຄງການເຮັດວຽກຂອງສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ (ແຜນການປະຈໍາປີ, 6 ເດືອນ, ໄຕມາດ, 1 ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາອາທິດ); ກໍາແຫນ້ນມະຕິຂອງພັກ ແລະ ລະບຽບ-ກົດຫມາຍຂອງລັດ ທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານແນວໂຮມ; ມະຕິ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ກົດລະບຽບແລະ ໂຄງການດໍາເນີນງານຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ; ກໍາແຫນ້ນສະພາບການຂອງອົງການແນວລາວສ້າງຊາດແຕ່ລະຂັ້ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງພາຄີ ແລະ ທັດສະນະຊີ້ນໍາຂອງປະທານ, ຮອງປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດຕໍ່ສະພາບການດັ່ງກ່າວ.
2). ພົວພັນ, ປະສານສົມທົບ ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ; ເອົາໃຈໃສ່ວາງແຜນການ, ໂຄງການວຽກງານຂອງຫ້ອງການໃຫ້ຈະແຈ້ງ; ວິເຄາະວິໄຈວຽກງານ ແລະ ບັນຫາໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ,ເປັນເຈົ້າການສະເຫນີບັນຫາຕໍ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ແກ້ໄຂ.ພົວພັນ, ປະສານສົມທົບ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງແນວໂຮມປະເທດເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຕາມຫລັກການພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ຕາມການມອບຫມາຍ.
3). ເປັນເສນາທິການຄົ້ນຄວ້າ, ສະເຫນີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ການນໍາຕົກຢູ່ໃນສະພາບຖືກທ່າຮັບ; ຊຸກຍູ້ກວດກາຕາມການຊີ້ນໍາ, ຊ່ວຍກະກຽມເອກະສານ, ຄວາມເຫັນ, ບົດປາໄສ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ, ແຈ້ງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ ຕາມການມອບຫມາຍ; ສັງລວມ ແລະ ສະຫລຸບຕີລາຄາບັນຫາຕ່າງໆ; ຈັດແຈງບ່ອນເຮັດວຽກ, ການຮັບຕ້ອນແຂກ ແລະອື່ນໆ.
4). ຄຸ້ມຄອງລາຍ-ຮັບລາຍຈ່າຍງົບປະມານ, ຊັບສົມບັດ, ວັດຖຸສິ່ງຂອງສ່ວນລວມ.
5). ຮັບຜິດຊອບຂຶ້ນແຜນບໍາລຸງສ້າງ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ນັບທາງການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ຂອງຫ້ອງການ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.
6). ຄຸ້ມຄອງ, ສໍາເນົາ ແລະ ເກັບມ້ຽນບັນດາເອກະສານນິຕິກໍາທຸກປະເພດ, ເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະຫນອງນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ແນວລາວສ້າງຊາດໃຫ້ການນໍາ ແລະ ພະນັກງານລັດຖະກອນ.
7). ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບຫມາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
ງ. ຂອບເຂດສິດຂອງຫ້ອງການ:
1). ມີສິດເຄື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຫນ້າທີ່ຂອງຕົນ;
2). ມີສິດນໍາເອົາທິດຊີ້ນໍາ, ຄໍາສັ່ງຂອງຂັ້ນເທິງ ໄປສະເຫນີຕໍ່ບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
3). ມີສິດສ່ອງແສງ, ລາຍງານໂດຍກົງຕໍ່ຂັ້ນເທິງ ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ.
4). ມີສິດສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ, ແຜນງົບປະມານລາຍຈ່າຍອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວຽກງານ, ມີສິດຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ປັກປັກຮັກສາງົບປະມານ, ພາຫະນະ-ອຸປະກອບຕ່າງໆ ທີ່ຄະນະກໍາມະການສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດມອບໃຫ້ຫ້ອງການຮັບຜິດຊອບ, ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ, ສັບຊ້ອນຈັດວາງບຸກຄະລາກອນພາຍໃນຫ້ອງການ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມ-ກວດກາ ແລະ ສະຫລູບ-ລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງ.
5). ມີສິດຮຽກໂຮມກອງປະຊຸມພາຍໃນຫ້ອງການ ເພື່ອປຶກສາຫາລື, ເຜີຍແຜ່ເອກະສານ ຫລື ຕົກລົງບັນຫາໃດຫນຶ່ງ.
6). ມີສິດລົງລາຍເຊັນ, ໃຊ້ກາປະທັບຂອງຫ້ອງການ ທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານຂອງຫ້ອງການ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຫນ້າທີ່ຂອງຕົນ.

ຈ. ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງຫ້ອງການ: ປະກອບດ້ວຍ 5 ພະແນກຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລວມ.
1). ພະແນກຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານ ແລະ ພິທີການ.
2). ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ.
3). ພະແນກພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ
4). ພະແນກການເງີນ

Status, Roles, Rights and Obligations of Organization and Personnel Department.

 1. Status:

The Organization and Personnel Department or abbreviated as “OPD.LFNC” is the secretarial department under the LFNC organizational structure and has equal role to other departments.

 1. Roles of Organization and Personnel Department.

The Organization and Personnel Department is the secretariat for the Party’s Committee-High Officials of central LFNC in dealing with the improvement, party training about political ethics, organizational and working methods to assist the Party’s Committee-High Officials of central LFNC, the organization committee of central party and the Ministry of Home Affairs in recruiting officials for each organization according to the determination of the Party’s Committee-Higher Officials of central LFNC. For example: reshuffling, upgrading successor officials and organization machinery.

 1. Obligations of Organization and Personnel Department.

1). Implement the direction, party-government’s policy, policy direction, future plans of central LFNC’s party committee regarding the training for party, officials and translate the respective resolutions, directions into specific plans, projects of the department from time to time.

2). Examine and give some views on the strategic plan about the party’s, government’s organizational system and the mass organization based on the direction of higher officials.

3). Assist the party’s committee in examining the strategic plan on training for the party, party expansion, upgrading the quality of party members and the party’s statistical management, and statistics of central LFNC’s officials.

4). Assist the Party’s Committee-High Officials of LFNC to draft official documents about the preparation of the party’s committee congress, party unit and other meetings of mass organizations.

5). To be the secretariat for the Party’s Committee-High Officials of LFNC in considering the rearrangement of organizational structure as well as personnel distribution for each department as appropriate.

6). To manage the officials’ list, officials at every level of LFNC committee, government officials and retired officials within the scope of its responsibility.

7). To collaborate with other related sectors in considering other welfare for higher officials, ordinary officials, revolutionary elder retired officials, the committee of central LFNC based on the Prime Minister’s Decree and the regulation of Party’s Committee-Higher Officials of central LFNC.

8). Collaborate with the Inspection Department to manage, protect and evaluate the officials and party members under the supervision of central LFNC on a regular basis.

9). To create a plan for identifying work positions which proposes nominations, transfers, commendations and discipline of officials and party members for the approval of Party’s Committee-High Officials of LFNC.

10). Create an improvement plan which upgrades the party and identifies successor officials, substitute officials at each level, each generation and introduce it to the organization committee of central party based on the consent of the central LFNC party committee.

11). Fulfill other obligations based on the designation of Party’s Committee-Higher Officials of central LFNC.

 

 1. Rights of Organization and Personnel Department
 2. To communicate and collaborate with related organizations using its own authorization.
 3. To affix signatures on official documents and publish guidelines, notices and other technical documents based on the suggestions and designation of Party’s Committee-Higher Officials of central LFNC.
 4. To request comments and suggestions from the Party’s Committee-Higher Officials of central LFNC regarding the work scope of the department
 5. To participate in the central LFNC party’s committee’s meeting and other meetings according to the designation of higher officials.
 6. To monitor, encourage and collaborate with other related sectors about the rearrangement of its own organizational structure from central to local level based on the suggestions of Party’s Committee-Higher Officials of central LFNC.
 7. To give some views in the meetings based on the suggestions and designation of Party’s Committee-Higher Officials of central LFNC.
 8. To request for other welfare provision for government officials in the department and to create additional budget plans for department’s operational tasks.
 9. The organizational structure of Organization and Personnel Department consists of 4 divisions:

1). Division of Party and Officials

2). Division of Organization and Personnel Management

3). Division of Welfare

4). Division of Party-Officials Protection

Status, Roles, Rights and Obligations of Inspection Department

 1. Status:

The Inspection Department of the central LFNC or abbreviated as “ID.LFNC” is one of the secretarial department that has an equal role to other departments within the central LFNC, party organizations, ministries and governmental organizations. Their operations are under the direct supervision of the Party’s Committee and the Central Committee of central LFNC. Technical inspection is under the inspection president of central LFNC and has the direct relations to the Party Central Inspection Committee and the State’s Inspection Organization.

 1. The Roles of Inspection Department

1). Act as the secretariat and responsible for the party committee, president and vice presidents in considering, creating the plan of inspection on the integrated operation of central LFNC, implementation of resolutions, and orders of the party-government in the area of inspection.

2). Research-implement the policy, resolutions, the party’s orders, laws-regulations, national socio-economic development plan, and protect the benefits of Lao citizens to be the reference for monitoring and encouraging the implementation of other welfare for all Lao people and officials of central LFNC.

3). Carry on comprehensive inspections in central LFNC on how it fulfills its role, work methods and leading strategies of each LFNC level, office and technical department around central LFNC as well as the rights, obligations of party members, government officials of the central LFNC.

4). Consider the request and proposals of the party members, officials and all Lao people in the area under the supervision of central LFNC

 1. Obligations of Inspection Department
 2. Consider, implement and translate the party’s policy, government laws and regulations, laws on central LFNC related to inspection and central party inspection committee into a concrete plan and specific projects for effective implementation.
 3. Create inspection plans, gather information of central LFNC and carry out inspections on a regular and continuous basis. Implement and translate the policy, resolutions, party’s orders, government laws and regulations, the resolution of central LFNC party’s congress as well as clearly evaluate each inspection result and report to the party’s committee and president of central LFNC.
 4. Monitor, inspect and encourage the implementation of rights and obligations of central LFNC as provided in the central LFNC’s regulations and laws, the work methods and the leading strategy of central LFNC.
 5. Monitor and encourage implementation of the National Socio-Economic Development Plan, follow the roles of central LFNC, management and use of state funds, and domestic and international grant projects (if any).
 6. Accept petitions from all Lao citizens who are under the responsibility of central LFNC in order to collaborate with related sectors and seek appropriate solutions in accordance to the real situation.
 7. Collaborate with related sectors in monitoring and encouraging the implementation of elder officials’ welfare and government officials that are under their supervision such as: the recruitment of officials, the replacement of officials in each position, promotion, salary level, medical care, retirement and other welfare.
 8. Collaborate with related sectors in following up enquiries from National Assembly members in each constituency, collecting information for higher level party committee and reporting to related organizations for appropriate solutions.
 9. Inspect and prevent social problems and corruption under the responsibility of central LFNC.
 10. Collaborate with other sectors, inspection committee of the party-government in order to facilitate the inspection work and cooperate with other sectors to solve problems under the responsibility of each sector.
 11. Request to temporarily suspend the replacement, operations or roles of inspected individuals and those under investigation or when it is observed to cause related impacts and difficulties during the inspection.
 12. Propose to the office, departments to suspend the implementation or to modify inspection results that seem to be inaccurate and do not comply with laws and regulations.
 13. Director General, deputy directors of Inspection Department or the representative of the department has the right to participate in an ordinary and special conference of the party’s committee, the central LFNC central committee, the office and other related meetings of the departments under central LFNC.
 14. Monitor-inspect and encourage the rearrangement of organizational structure and training to upgrade inspection officials of the central LFNC at each level.
 15. Train, manage, build the capacity, use, provide welfare for government officials and improve the organization structure in the inspection department based on the party’s and government regulations.
 16. Consider, propose the budget plan and create the management plan for vehicles, equipment and assets that are legally approved by the organization.
 17. Communicate and cooperate, exchange knowledge with other neighboring countries based on the cooperation plan of central LFNC (if any).
 18. Develop the inspection guidelines of the central LFNC and collaborate with related technical departments in order to train and upgrade inspection methods for LFNC officials at every level.
 19. Fulfill other obligations based on the designation of the Party Committee and LFNC central committee.
 20. Rights of Inspection Department.
 21. Monitor-inspect the operations of central LFNC, participate in the inspection session of party organization, governmental organization, mass organizations based on their roles and obligations.
 22. Inspect the party organization, party members under the LFNC central committee in carrying out the party’s regulations and civil servant regulations of Lao PDR.
 23. Monitor the use of budget, domestic and international grants based on their responsibility (if any).
 24. During the inspection, the department has the right to collaborate with other sectors regarding problems and report to the party committee, central LFNC president for further suggestions and effective solutions. If the information is not clear, the inspection team should collaborate with other related organizations and individuals in charge of the necessary information and evidence for better and appropriate solutions based on the real situations. Then report the results to the party committee and LFNC central committee.
 25. Request for technical advice from the Party Central Inspection Committee, State Inspection Organization and the president of central LFNC inspection committee in order to accurately implement the inspection tasks.
 26. Be involved in the Ministry’s-organizations’ inspection steering committee based on their roles in order to resolve unforeseen problems.
 27. Consider and give some views regarding the policies, constitution, laws and other draft legislation related to the benefits of all Lao citizens and the government officials of central LFNC according to the designation of higher level party committee.
 28. Request for suggestions, report the information, inspection conditions, make full evaluation of the central LFNC and report to party committee, central committee of LFNC from time to time.
 29. Use the budget, technical equipment and vehicles for inspection tasks based on regulations.
 30. Participate in domestic and international conferences related to inspection topics based on the designation of party committee and central committee of LFNC.
 31. Fulfill other task designated by higher party committee.
 1. Organizational Structure:

1). Division of Party Inspection and Petition

2). Division of State Inspection and Anti-Corruption

ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ສິດໜ້າທີຂອງກົມຊັ້ນຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ສນຊ.

ກ. ທີ່ຕັ້ງ:

ກົມຊັ້ນຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ: (ກຊຄ), ແມ່ນກົມວິຊາການຫນຶ່ງທີ່ສັງກັດໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ຈັດຕັ້ງ ແລະ ດໍາເນີນການເຄື່ອນໄຫວພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາ, ນໍາພາຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະນໍາສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ. ທາງດ້ານວິຊາການ ແມ່ນພົວພັນປະສານງານ ກັບກະຊວງພາຍໃນ, ຄະນະສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ.

ຂ. ພາລະບົດບາດກົມຊັ້ນຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ:

ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ, ຄະນະນໍາສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ກວດກາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບວຽກງານຊັ້ນຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍໃນຂົງເຂດແນວລາວສ້າງຊາດ.

ຄ. ຫນ້າທີ່ຂອງກົມຊັ້ນຄົນອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ:

1). ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ກ່ຽວກັບວຽກງານຊັ້ນຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍໃນຂົງເຂດແນວໂຮມ ຫັນເປັນແຜນການລະອຽດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
2). ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີບັນດາຊັ້ນຄົນ, ການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ໃຫ້ເປັນຈິດຫນຶ່ງໃຈດຽວ ແລະ ມີຄວາມສາມັກຄີແຫນ້ນແຟ້ນ, ພ້ອມກັນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ.
3). ແນະນໍາໃນການກໍານົດກົດລະບຽບ ຫລື ຂໍ້ກໍານົດຕ່າງໆ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບ-ກົດຫມາຍຂອງລັດ ຫລື ຮູບການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ.
4). ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດຫມາຍຂອງລັດທີ່ພົວພັນເຖິງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນເປັນທໍາຂອງບັນດາຊັ້ນຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນຂົງເຂດແນວລາວສ້າງຊາດ.
5). ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ, ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວຽກງານວິຊາການໃຫ້ຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ.6). ເກັບກໍາສະຖິຕິແຍກປະເພດບັນດາຊັ້ນຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ.
7). ພົວພັນປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການພິຈາລະນາແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນເປັນທໍາຂອງບັນດາຊັ້ນຄົນ, ການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນຂົງເຂດແນວລາວສ້າງຊາດ.
8). ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ ແລະ ຈັດວາງສັບຊ້ອນພະນັກງານພາຍໃນກົມຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ
9). ວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງ-ບໍາລຸງພະນັກງານສືບທອດຢູ່ພາຍໃນກົມຢ່າງເປັນລະບົບ.
10). ພົວພັນ, ຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບຊັ້ນຄົນ, ການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ຕາມການມອບຫມາຍຂອງຂັ້ນເທິງ
11). ເຂົ້າຮ່ວມການປືກສາຫາລື, ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນເຂົ້າໃນວຽກງານດ້ານຕ່າງໆຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ວຽກງານທີ່ພົວພັນເຖິງຊັ້ນຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ເດັກນ້ອຍໃນຂົງເຂດແນວລາວສ້າງຊາດ.
12). ຄົ້ນຄວ້າການອອກບົດແນະນໍາ, ແຈ້ງການ ແລະ ການແຕ່ງຕັ້ງຕ່າງໆຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະນໍາ ສນຊ ກ່ຽວກັບວຽກງານຊັ້ນຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ເດັກນ້ອຍໃນຂົງເຂດແນວລາວສ້າງຊາດ.
13). ມີຫນ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ແລະ ພາຫະນະ ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກົມທຽບເທົ່າກັບກົມອື່ນໆ ຕາມການອະນຸມັດຂອງຂັ້ນເທິງ.

ງ. ຂອບເຂດສິດຂອງກົມຊັ້ນຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ:

1). ກົມຊັ້ນຄົນ-ອົງການຈັດຕັ້ງສົງຄົມ ມີສິດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຫນ້າທີ່ຂອງຕົນທີ່ໄດ້ບົ່ງໄວ້ໃນຂໍ້ກໍານົດສະບັບນີ້.
2). ມີສິດພົວພັນປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນບັນຫາຊັ້ນຄົນ, ການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງເດັກນ້ອຍໃນຂົງເຂດແນວລາວສ້າງຊາດ.
3). ມີສິດລົງຊຸກຍູ້ໃນຂະແຫນງການຊັ້ນຄົນ, ການຈັດຕັ້ງສັງຄົມຂອງແຂວງ, ຮາກຖານ ແລະ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດັ່ງກ່າວ.
4). ມີສິດກວດກາ, ແນະນໍາ ໃນການກໍານົດກົດລະບຽບ ຫລື ຂໍ້ກໍານົດຕ່າງໆຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບ-ກົດຫມາຍຂອງລັດ ຫລື ຮູບການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ.
5). ມີສິດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກໍ່ສ້າງບັນດາພະນັກງານ, ບຸກຄະລາກອນພາຍໃນກົມ ເພື່ອຊຸກຍູ້ນໍ້າໃຈຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ວຽກງານ, ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.
6). ມີສິດນໍາໃຊ້ງົບປະມານດ້ານການເງິນ, ພາຫະນະ,ອຸປະກອນ ແລະ ອື່ນໆ ເຂົ້າໃນວຽກງານຊັ້ນຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ເດັກນ້ອຍ ໃນຂົງເຂດແນວລາວສ້າງຊາດ ທຽບເທົ່າກັບກົມອື່ນໆຕາມການອະນຸມັດຂອງຂັ້ນເທິງ.
7). ມີສິດພົວພັນ, ຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບຊັ້ນຄົນການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ເດັກນ້ອຍຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນຕາມການມອບຫມາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

ຈ. ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ:

1). ພະແນກຊັ້ນຄົນ.
2). ພະແນກອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ.
3). ພະແນກສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ – ເດັກນ້ອຍ

ສູນຝຶກອົບຮົມ ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ

 ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ

        2.1 ທີ່ຕັ້ງ: ສູນຝຶກອົບຮົມສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ຂຽນເປັນອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ “ສສນ” ແມ່ນສູນວິຊາການໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ເຊິ່ງມີຖານະທຽບເທົ່າກົມ, ຫ້ອງການໃນສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ການເຄື່ອນໄຫວພາຍໃຕການຊີ້ນໍາຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະປະຈໍາສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ.

        2.2 ພາລະບົດບາດ: ສູນຝຶກອົບຮົມສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ, ຄະນະປະຈໍາສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດວຽກງານແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ບໍາລຸງສ້າງພະນັກງານແນວລາວສ້າງຊາດທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ສ້າງຄູຝຶກອົບຮົມວຽກງານແນວລາວສ້າງຊາດ.

ໜ້າທີ່

        3.1 ຄົ້ນຄວ້າ ເຊື່ອມຊຶມ, ກຳແໜ້ນແນວທາງ, ມະຕິ, ຄໍສັ່ງ, ທິດຊີ້ນໍາຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະປະຈໍາສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດເພື່ອຫັ້ນເປັນຫົວຂໍ້ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດວຽກງານແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ຫັ້ນເປັນແນວທາງການຈັດຕັ້ງອົບຮົມສູນຝຶກອົບຮົມສູນກາງແນວລາວ້າງຊາດ.

        3.2 ສ້າງຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ, ປຶ້ມຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມວຽກງານແນວລາວສ້າງຊາດໃຫ້ແກ່ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ແນວລາວສ້າງຊາດຂັ້ນຕ່າງໆ.

        3.3 ສ້າງຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນທີ່ເປັນແບບໄລຍະຕໍ່ເນື່່ອງນັບແຕ່ລະບົບຊັ້ນຕົ້ນ,​ ຊັ້ນກາງ, ຊັ້ນສູງ, ຊັ້ນປະລິນຍາຕີ.

        3.4 ສ້າງແຜນງົບປະມານຂໍ້ທຶນສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ, ທຶນປັບປຸງບູລະນະສ້ອມແປງສູນຝຶກອົບຮົມຈາກລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ.

        3.5 ສ້າງແຜນເພື່ອບໍາລຸງຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຄູຝຶກຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ ເທດ ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນ-ການສອນ.

        3.6 ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບຂອງສູນຝຶກອົບຮົມ, ລະບຽບຄຸ້ມຄອງການຮຽນ, ການສອນ, ການຄຸ້ມຄອງວັດສະດຸອຸປະກອນ, ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານສູນໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

        3.7 ສ້າງ ແລະ ສໍາເນົາເອກະສານສະສົມໄວ້ຫໍສະໝຸດຂອງສູນເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນແກ່ການຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ.

        3.8 ຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມວຽກງານແນວລາວສ້າງຊາດໃຫ້ພະນັກງານນໍາຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພະ ນັກງານລັດຖະກອນໃໝ່.

        3.9 ຕິດຕາມ. ຊຸກຍູ້, ປະເມີນຜົນຂອງການຝຶກອົບຮົມຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.

        3.10 ປະສານກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອກະກຽມ,​ ສ້າງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.

ມາດຕາ 4. ຂອບເຂດສິດ

        ສູນຝຶກອົບຮົມສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດມີສິດດັ່ງນີ້:

        4.1 ເຂົ້າຮ່ວມ, ປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ພາກສ່ວນ ອື່ນໆຕາມການເຊີນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

        4.2 ພົວພັນປະສານສົມທົບກັນບັນດາກົງຈັກຊ່ວຍວຽກຂອງສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ທຸກພາກສວ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນກ່ນເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຮອບດ້ານຂອງສູນຝຶກອົບຮົມ.

        4.3 ເຂົ້າຮ່ວມຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ, ປຶກສາຫາລືວຽກງານຕ່າງໆທີ່ພົວພັນເຖິງການຝຶກອົບຮົມວຽກງານແນວລາວສ້າງຊາດແຕ່ລະຂັ້ນ.

        4.4 ຂໍ້ທິດຊີ້ນໍາ, ສະຫຼຸບລາຍງານ ແລະ ສ່ອງແສງໃຫ້ຄະນະປະຈໍາສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ຄືກັບບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ.

        4.5 ຄົ້ນຄວ້າ, ສະເໜີ, ປັບປຸງ, ຊັບຊ້ອນ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນໃນຂອບເຂດຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຕາມລະບຽບ, ມາດຖານທີ່ກໍານົດໄວ້.

        4.6 ປະສານສົບທົບ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ປະສົບການກັບບັນດາສູນຝຶກ, ໂຮງຮຽນການເມືອງ-ການປົກຄອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງໆປະເທດຕາມການເຫັນດີອະນຸມັດຂອງຄະນະປະຈໍາສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ.

        4.7 ສະເໜີສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດອອກໃບຍັ້ງຢືນໃຫ້ແກ່ການຝຶກອົບຮົມວຽກງານແນວລາວສ້າງຊາດ.

        4.8 ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍຂອງປະທານ ຫຼື ຄະນະປປປປະຈໍາສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ.

        4.9 ມີສິດຊີ້ນໍາດ້ານວິຊາສະເພາະແກ່ບັນດາສູນຝຶກອົບຮົມສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດບັນດາແຂວງຕ່າາງໆ.

        4.10 ມີສິດຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້່ງົບປະມານ, ແຫຼ່ງທຶນອື່ນໆຂອງສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງສູນຝຶກອົບຮົມຕາມລະບຽບການ

ແນວລາວສ້າງຊາດ

     ແນວລາວສ້າງຊາດແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງສໍາພັນທາງການເມືອງຂອງທົ່ວສັງຄົມ, ເປັນສະຫະພັນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງ-ສັງຄົມ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ ຊັ້ນຄົນ, ຊົນເຜົ່າ, ສາສະໜາ, ເພດ, ໄວ ລວມທັງຕົວແທນຄົນເຊື້ອຊາດລາວ ທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ບົນພື້ນຖານຄວາມຕື່ນຕົວ ແລະ ສະໝັກໃຈ.

ທີ່ຕັ້ງ: 

     ແນວລາວສ້າງຊາດເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງໃນລະບົບການເມືອງແຫ່ງ ສ ປປ ລາວ ໂດຍແມ່ນພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວເປັນແກ່ນນໍາ ແລະ ເປັນພື້ນຖານການເມືອງຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ. ແນວລາວສ້າງຊາດ ສືບທອດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ ອັນສະຫງ່າລາສີ ຂອງແນວລາວອິດສະຫຼະ ແລະ ແນວລາວຮັກຊາດ ຊຶ່ງໄດ້ເຕົ້າໄຮມຄວາມສາມັກຄີ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ເຂົ້າໃນການຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດ ໃນເມືອກ່ອນ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງຊາດພັດທະນາປະເທດຊາດ ໃນປະຈຸບັນ.

ພາລະບົດບາດ:

   ແນວລາວສ້າງຊາດມີພາລະບົດບາດຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້:

1.    ເປັນຄັນທຸງ ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີປອງດອງ ປະຊາຊົນລາວບັນດາ

ເຜົ່າ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປັບປຸງກໍາລັງແຮງທົ່ວປວງຊົນ;

2.    ສຶກສາອົບຮົມ, ປຸກລະດົມ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ເຂົ້າຮ່ວມພາ

ລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ;

3.    ເສີມຂະຫຍາຍສິດເປັນເຈົ້າ ໃນການປົກປັກຮັກສາວັດທະນະທໍາ,

ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ແລະ ຊັ້ນຄົນຕ່າງໆ.

4.    ໃກ້ຊິດຕິດແທດ, ເກັບກໍາຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ, ສ່ອງແສງມານະຈິດ ແລະ

ຄວາມມຸ່ງມາດປາຖະໜາ ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ.

5.    ຕິດຕາມ ກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງອົງການອໍານາດລັດ ແລະ

 ພາຄີຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ໂດຍຜ່ານຄໍາເຫັນຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ.

6.    ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບ ກັບພາຄີຂອງຕົນ.

info@lfnd.org.la | 021 213754 | (856-21) 453191